کتاب چطوری اشتباه نکنیم؟

قدرت تفکر ریاضیاتی. نوشته ی جوردن النبرگ در سال 2014 منتشر شد.

این کتاب به این میپردازد که با کمک ریاضی میتوان ساختار پنهان موجود درهرج‌ومرج جهان‌‌ را دید. ریاضی دانش اشتباه نکردن است که به‌واسطه قرن‌ها کار و استدلال سخت شکل گرفته است. به‌کمک ریاضیات، می‌توانیم ازطریق معنای صحیح اطلاعاتی که بدست‌می‌آوریم پاسخ پرسش های بسیاری را بدهیم مثلا ببینیم که چرا والدین بلندقد، فرزندان کوتاه‌قد دارند؟ این کتاب برگردان فارسی ندارد.

JoomShaper